ALGEMENE VOORWAARDEN INNO-PLAST NV

1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1.1. Alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen, zowel huidige als in de toekomst, tussen de naamloze vennootschap INNO-PLAST NV, met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 65, BTW BE 0437.768.522, RPR Dendermonde, (hierna "INNO-PLAST NV" genoemd) en de klant wordt beheerst door (in hiërarchische aflopende volgorde, met de volgende van toepassing bij afwezigheid of niet-toepassing van de vorige):

    (i) de schriftelijke overeenkomst tussen INNO-PLAST NV en de klant en/of de schriftelijke bestelling bevestiging afgegeven door INNO-PLAST NV;

    (ii) deze algemene voorwaarden;

    (iii) Belgisch recht.

1.2. Deze algemene voorwaarden worden ter kennis gebracht aan de klant en aan de overeenkomst gevoegd. De klant bevestigt uitdrukkelijk bij schriftelijke bevestiging of bij ondertekening van de overeenkomst, waarbij de algemene voorwaarden zijn toegevoegd, dat hij van de algemene voorwaarden kennis heeft genomen en dat hij deze uitdrukkelijk aanvaardt.

1.3. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de klant. De algemene voorwaarden van de klant zijn niet tegenstelbaar aan INNO-PLAST NV.

1.4. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden dient te worden vastgelegd bij schriftelijke overeenkomst tussen de partijen.

1.5. INNO-PLAST NV behoudt zich het recht voor om hun algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

1.6. Indien één van de bepalingen van de overeenkomst en/of haar algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of zou worden, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen. De partijen zullen te goeder trouw de ongeldige bepalingen vervangen door een equivalente bepaling die het nauwst beantwoordt aan de bedoeling van deze overeenkomst en/of haar algemene voorwaarden. In het geval van een gehele of gedeeltelijke nietigverklaring, kan de rechter steeds de nietigheid matigen en beperken tot het onredelijke gedeelte.

1.7. Enkel de Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden is van toepassing. Elke vertaling wordt louter ten informatieve titel meegedeeld.

2. Aanbiedingen & Prijslijsten

2.1. Alle aanbiedingen, mondeling of schriftelijk, prijslijsten en catalogi van INNO-PLAST NV zijn niet-bindend, en kan door de klant enkel worden beschouwd als een uitnodiging om een bestelling te plaatsen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De prijs, omschrijving en eigenschappen van de goederen waarnaar in de offerte, prijslijst of catalogus wordt verwezen zijn slechts een indicatie, en zijn niet bindend voor INNO-PLAST NV.

2.2. Een offerte is alleen geldig voor een specifieke bestelling en is niet van toepassing op latere bestellingen.

2.3. Aanbiedingen omvatten uitsluitend de goederen die uitdrukkelijk worden genoemd, met uitsluiting van eventuele meerwerk als gevolg van een wijziging van het contract door de klant, onvoorziene omstandigheden of welke andere reden dan ook.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De loutere aanvaarding van een aanbod in hoofde van de klant of het plaatsen van een bestelling door een klant, onder meer door elektronische middelen, is niet voldoende om tot een overeenkomst te komen. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling door INNO-PLAST NV, of zodra INNO-PLAST NV met de uitvoering van de opdracht begint.

3.2. Of een prototype al dan niet vóór de start van de productie zal worden gemaakt, zal worden beslist in overleg met de klant. Dit wordt opgenomen in de orderbevestiging. De serievervaardiging van goederen die onderworpen zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de klant, met inbegrip van de het ter goedkeuring indienen van een prototype, kan pas worden gestart na ontvangst van de schriftelijke goedkeuring van de klant of indien INNO-PLAST NV geen schriftelijke opmerkingen van de klant heeft ontvangen binnen een periode van 14 kalenderdagen.

3.3. De specifieke eisen van de klant met betrekking tot de eigenschappen, capaciteiten, toepassingen, resultaten en/of verwachte prestaties waaraan de door INNO-PLAST NV geleverde goederen moeten voldoen, zullen slechts bindend zijn indien en voor zover dergelijke eisen in de schriftelijke orderbevestiging zijn opgenomen, of opgenomen zijn in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen INNO-PLAST NV en de klant. INNO-PLAST NV is niet verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen met betrekking tot op de levering en/of het gebruik van de goederen die van toepassing zijn in het land waar de goederen zullen worden geleverd geleverd en/of gebruikt, inclusief (maar niet beperkt tot) kwaliteitseisen, milieu-eisen, de aanvraag van vergunningen, invoervoorschriften, etc.

3.4. Alles wat niet uitdrukkelijk is voorzien in de schriftelijke opdrachtbevestiging of de overeenkomst tussen INNO-PLAST NV en de klant, wordt beschouwd als gevraagd meerwerk door de klant, en zullen als extra kosten aan de klant in rekening worden gebracht. Eventuele wijzigingen in de bestelling na het sluiten van het contract worden eveneens beschouwd als extra werk. De prijs van dit meerwerk wordt berekend op basis van de tarieven van toepassing op het moment dat het meerwerk wordt overeengekomen. Bij gebreke aan een schriftelijke overeenkomst van beide partijen met betrekking tot meerwerk, wordt ervan uitgegaan dat het in overeenstemming is met met de (mondelinge) instructies van de klant.

3.5. Alle, onder meer, schetsen, tekeningen, modellen, ontwerpen, berekeningen, (technische) specificaties, maat- en gewichtsaanduidingen, enz. van de klant, worden op volledige verantwoordelijkheid van de klant verstrekt aan INNO-PLAST NV, waarbij INNO-PLAST NV niet aansprakelijk kan worden gesteld voor fouten of onzorgvuldigheden voortvloeiend uit de verstrekking hiervan. INNO-PLAST heeft geen enkele verplichting tot onderzoek of controle op deze informatie verstrekt door de klant.

3.6. In geval van annulering van een overeenkomst, zelfs gedeeltelijk, behoudt INNO-PLAST NV zich het recht voor om de aan de klant geleverde goederen, evenals alle gemaakte kosten en geleverde diensten, verhoogd met een vast bedrag voor de schade ten belope van 10 % van de totale kostprijs (excl. btw) van de geannuleerde overeenkomst, met een minimum van € 100,00, aan te rekenen, onverminderd het recht van INNO-PLAST NV om een hogere vergoeding te vorderen bij tegensprekelijk bewijs van een grotere schade.

4. Prijs

4.1. Alle prijzen zijn aangeduid in euro. De betaling wordt tevens uitgevoerd in euro. De prijzen zijn steeds vermeld exclusief BTW en exclusief andere kosten onder meer levering-, transport-, verzend-, verzekerings- en administratiekosten. Voormelde opsomming is niet limitatief.

4.2. Ontwikkelings- en materiaalkosten voor apparatuur, met inbegrip van matrijzen, die specifiek zijn geproduceerd voor de productie van de door de klant bestelde goederen, zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

5. Betaling

5.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, onder meer de vermelding van een vervaldatum op de factuur, zijn alle facturen steeds volledig betaalbaar volgens de betalingsvoorwaarden vermeld op de factuur. Facturen dienen betaald te worden via overschrijving op de bankrekening vermeld op de factuur, zonder aftrek.

5.2. INNO-PLAST NV behoudt zich het recht voor om een voorschot, volledige betaling of een bankgarantie te vragen voordat INNO-PLAST NV aanvangt met het uitvoeren van het contract. Indien de klant weigert dit verzoek te aanvaarden, behoudt INNO-PLAST NV zich het recht voor om de gehele bestelling of een deel daarvan te annuleren, zelfs als alle of een deel van de goederen reeds verzonden zijn.

5.3. Indien de levering in gedeelten plaatsvindt, wordt elke zending afzonderlijk gefactureerd.

5.4. Elk protest met betrekking tot een factuur is slechts geldig indien het schriftelijk of per mail wordt ingediend binnen 8 werkdagen na factuurdatum, met vermelding van de factuurdatum en het factuurnummer en een gedetailleerde onderbouwing van het protest.

5.5. De onvoorwaardelijke betaling van een deel van het factuurbedrag impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.

5.6. Gedeeltelijke betalingen worden onder alle voorbehoud en onverminderd aanvaard en worden eerst toegerekend aan de incassokosten, vervolgens aan de vergoeding, de lopende rente en ten slotte aan de uitstaande hoofdsom, waarbij voorrang wordt toegekend aan de oudste openstaande opdrachtgever.

6. Laattijdige betaling

6.1. Elk bedrag dat geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vervaldag, zal automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling wordt verhoogd met een vertragingsrente van 10 % per jaar vanaf de vervaldag van de rente. Het verschuldigde bedrag wordt ook automatisch verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10 % van de factuurbedrag, met een minimum van € 50,00 (excl. btw) zonder voorafgaande ingebrekestelling, ook indien een derogatie werd toegekend en onverminderd het recht van INNO-PLAST NV om de volledige kosten voor incasso te vorderen en eventuele bewezen schade.

6.2. Indien de klant de verplichtingen opgenomen in deze overeenkomst niet nakomt, onder andere het niet-nakomen van betalingsverplichtingen geheel of gedeeltelijk op hun vervaldag, gedurende twee opeenvolgende maanden of ingeval van faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, WCO-verzoek, staking van betaling, gerechtelijke beslissingen tegen de klant, alsmede elk ander feit dat wijst op (dreigende) insolventie van de klant, dan:

    i) Is INNO-PLAST NV niet langer verplicht tot het verrichten van de (verdere) levering van de goederen aan de klant, en heeft zij het recht om alle leveringen onmiddellijk op te schorten;

    ii) Behoudt INNO-PLAST NV zich het recht voor om de overeenkomst(en) automatisch te beëindigen door aangetekende brief aan de klant zonder ingebrekestelling, in welk geval de forfaitaire schadevergoeding ingevolge aan artikel 3.6 wordt aangerekend aan de klant;

    iii) Zal het openstaande saldo van alle facturen, met inbegrip van nog niet opeisbare facturen, onmiddellijk opeisbaar worden;

    iv) Vervallen alle toegekende betalingsvoorwaarden. In dergelijke gevallen beschikt INNO-PLAST NV over de mogelijkheid om de overeenkomsten niettemin uit te voeren, onder de strikte voorwaarde echter dat de te betalen prijs volledig wordt verrekend alvorens tot productie en levering over te gaan.

7. Leveringsdata

7.1. De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en gelden steeds bij benadering. De overschrijding van de voorziene leveringstermijnen geeft geen aanleiding tot beëindiging, annulering of ontbinding van de overeenkomst ten laste van INNO-PLAST NV, noch tot vervanging of enige andere boete of schadevergoeding van welke aard dan ook. Overschrijding van de leveringsdatum ontslaat de klant niet van zijn (betaal)verplichtingen.

7.2. Wijzigingen in de bestelling zullen de geplande leveringsdata automatisch ongeldig maken. Een nieuwe leveringsdatum wordt onderling bepaald door INNO-PLAST NV en klant.

7.3. De leveringsdatum kan pas worden vastgesteld na alle benodigde schetsen, tekeningen, modellen, ontwerpen, (technische) specificaties, berekeningen, specificaties, maat- en gewichtsaanduidingen, enz., door de klant aan INNO-PLAST NV zijn verstrekt. In het geval van serieproductie van goederen die onderworpen zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de klant conform artikel 3.2 kan de leveringsdatum pas worden vastgesteld na ontvangst van de schriftelijke goedkeuring van de klant.

7.4. In geen geval is INNO-PLAST NV aansprakelijk voor vertragingen van de levering veroorzaakt door het falen van de leveranciers van INNO-PLAST NV, de klant of enige andere derde.

8. Levering

8.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geschiedt de levering van de goederen volgens EXW (Incoterms 2010).

8.2. Indien de gekochte goederen niet door de klant worden aanvaard op de leveringsdatum en op de locatie waarvan de klant op de hoogte is gesteld, worden ze geacht te zijn geleverd zonder de noodzaak van enige ingebrekestelling. Ze worden opgeslagen bij INNO-PLAST NV op kosten en risico van de klant (onder meer: het brandrisico, risico op diefstal van de goederen,…). In een dergelijk geval behoudt INNO-PLAST NV zich het recht voor om per begonnen maand een opslagvergoeding aan de klant aan te rekenen ten belope van 5 % van de vermelde factuurprijs van de desbetreffende opgeslagen goederen.

9. Testen & Certificering

9.1. INNO-PLAST NV is enkel verplicht om testen en/of certificering uit te voeren indien daartoe uitdrukkelijk opdracht wordt gegeven door de klant en uitdrukkelijk is bevestigd in een schriftelijke of elektronische orderbevestiging door INNO-PLAST NV, of is bevestigd in een afzonderlijke overeenkomst tussen INNO-PLAST NV en de klant. Het testen en/of de certificering zal afzonderlijk aan de klant gefactureerd worden.

9.2. Een opdracht tot testen en/of certificering die wordt gegeven na het sluiten van de overeenkomst en dat niet in de orderbevestiging is opgenomen, wordt altijd beschouwd als meerwerk binnen de betekenis van artikel 3.4, en zal dus ook aanvullend gefactureerd worden.

10. Controleverplichting

10.1. Bij de levering van de goederen dient de klant onmiddellijk de goederen te controleren, met inbegrip van maar niet beperkt tot de hoeveelheid, samenstelling, afmetingen, gebreken, juiste locatie, gewenste specificaties in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en de opdracht verleend aan INNO-PLAST en de resultaten gewenst door de klant.

10.2. De voorafgaande goedkeuring door de klant van goederen die in serie worden geproduceerd, ook in gevallen wanneer een prototype vooraf ter goedkeuring aan de klant is voorgelegd, impliceert de goedkeuring van de klant van alle elementen die door de klant opgemerkt hadden moeten worden ter gelegenheid van zijn goedkeuring, inclusief die met betrekking tot het concept, functionaliteiten, afmetingen en alle andere eigenschappen van de goederen. Na zijn goedkeuring kan de klant geen claims meer indienen die gebaseerd zijn op elementen die tijdens de voorafgaande goedkeuring al hadden kunnen worden opgemerkt.

10.3. Na het vaststellen van een gebrek is de klant verplicht om het gebruik en de behandeling en/of verwerking van de goederen in kwestie onmiddellijk te staken, en bovendien om al het redelijkerwijs te doen om eventuele (verdere) schade te voorkomen.

11. Klachten

11.1. Klachten met betrekking tot het gebruikte materiaal in de goederen en de bewerkingen aan de goederen worden enkel in overweging genomen en kunnen enkel rechtsgevolgen teweegbrengen indien de klant binnen de 72 uur na de levering van de goederen en in ieder geval vóór het (gehele of gedeeltelijke) gebruik, de inbedrijfstelling, behandeling en/of verwerking INNO-PLAST NV hiervan schriftelijk of per email op de hoogte brengt. Indien de klant nalaat om deze gebreken en/of niet-conformiteit schriftelijk en binnen de vooropgestelde termijn van 72 uur te melden, geldt dit nalaten als een aanvaarding van de geleverde goederen.

11.2. Klachten met betrekking tot zichtbare verifieerbare gebreken en/of non-conformiteit van de levering worden enkel in overweging genomen indien de klant binnen de 72 uur na de levering van de goederen en in ieder geval vóór het (gehele of gedeeltelijke) gebruik, de inbedrijfstelling, behandeling en/of verwerking INNO-PLAST NV hiervan schriftelijk of per email op de hoogte brengt. Indien de klant nalaat om deze gebreken en/of niet-conformiteit schriftelijk en binnen de vooropgestelde termijn van 72 uur te melden, geldt dit nalaten als een aanvaarding van de geleverde goederen.

11.3. INNO-PLAST NV moet schriftelijk op de hoogte worden gebracht van elke klacht omwille van verborgen gebreken binnen een termijn van vijf werkdagen na de ontdekking van het gebrek en uiterlijk binnen een termijn van zes maanden na levering. In de klacht vermeldt de klant een duidelijke beschrijving van het geconstateerde probleem.

11.4. Bovendien verleent de klant medewerking aan INNO-PLAST NV voor het onderzoek van de klacht, waaronder het in de gelegenheid stellen van INNO-PLAST NV om een onderzoek uit te voeren of (ter plaatse) een onderzoek te laten uitvoeren naar de omstandigheden van de behandeling, verwerking en/of gebruik van de goederen. INNO-PLAST NV behoudt zich het recht voor om de gebreken ter plaatse vast te stellen, samen met de klant, en om de oorzaak daarvan vast te stellen. Als een onderzoek ter plaatse niet mogelijk/passend blijkt te zijn, of als de gebrekkige goederen niet kunnen worden teruggestuurd naar INNO-PLAST NV, dan moet de volgende minimale informatie medegedeeld worden aan INNO-PLAST NV voordat INNO-PLAST NV eventueel tot schadeloosstelling zou kunnen worden verplicht:

     i) de datum van gebruik, inbedrijfstelling, behandeling en/of verwerking van de gebrekkige goederen;

    ii) een beschrijving van het gebrek, gedocumenteerd met foto's;

    iii) fabricagedatum, serienummer, type, enz.

11.5. Elke terugzending van goederen zal enkel gebeuren na voorafgaande schriftelijke toestemming van INNO-PLAST NV. INNO-PLAST NV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van of schade aan geretourneerde goederen totdat ze door INNO-PLAST NV zijn ontvangen en aanvaard op het terrein van INNO-PLAST NV. Bij gebrek aan een overeenkomst over de terugzending van de defecte goederen, zullen alle retourzendingen worden geweigerd en alle bijbehorende kosten worden aan de klant in rekening gebracht.

11.6. De klant betaalt alle kosten die zijn gemaakt als gevolg van onterechte klachten.

12. Aansprakelijkheid

12.1. De klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de goederen en materiaalkeuze geschikt zijn, in de meest ruime zin, voor zijn specifieke producten, toepassingen en productiemethoden. De toepassing en het gebruik van de goederen door de klant of door een derde partij is dan ook op de volledige verantwoordelijkheid en risico van de klant en INNO-PLAST is ook niet op de hoogte van het gebruik dat van de goederen wordt of hun doel gemaakt en draagt desbetreffend geen enkele aansprakelijkheid.

12.2. Niet-functionele verschillen tussen specificaties en kwaliteitsreferenties, de feitelijke uitvoering van de geleverde goederen en/of kleine afwijkingen binnen de gebruikelijke toleranties maken geen gebrek uit en kunnen voor de klant geen grond vormen voor een klacht, voor vorderingen tot schadevergoeding of ontbinding, annulering of beëindiging van de overeenkomst.

12.3. Na de aanvaarding van de klant zoals bedoeld in artikel 11, kan zij geen aanspraak maken op een schadevergoeding in verband met gebreken.

12.4. INNO-PLAST NV biedt geen vrijwaring voor/is niet aansprakelijk voor:

    (i) schade veroorzaakt door gegevens ( onder meer schetsen, tekeningen, modellen, ontwerpen, (technische) specificaties, berekeningen en dergelijke) die onjuist, onvolledig of te laat geleverd zijn door de klant en/of schade veroorzaakt door instructies (onder meer specificaties, functionaliteiten, materiaalkeuze, etc.) van de klant.

    (ii) schade veroorzaakt door (verborgen) gebreken in onder meer materiaal, producten, grondstoffen,…, de welke werden aangekocht door INNO-PLAST NV, al dan niet op instructie van de klant en vervolgens werden verwerkt in de aan haar klant te leveren goederen. De klant aanvaardt dat hij over een kwalitatief recht kan beschikken om de leverancier van INNO-PLAST NV van deze materialen, producten, grondstoffen,… rechtstreeks aan te spreken en dit ook exclusief zal doen en INNO-PLAST NV desbetreffend volledig zal vrijwaren;

    (iii) schade veroorzaakt aan derden, omwille van enige fout in hoofde van INNO-PLAST NV, met uitzondering van zijn zware fout of bedrog;

    (iv) schade die direct of indirect is veroorzaakt door een handeling van de klant of een derde, ongeacht of dit is veroorzaakt door een fout of nalatigheid;

    (v) schade veroorzaakt door abnormaal, oneigenlijk of buitengewoon gebruik, spanning en/of verslechtering van de goederen, of door niet- naleving van de instructies van INNO-PLAST NV;

    (vi) bijkomende schade veroorzaakt door het voortgezet gebruik, de behandeling en/of de verwerking van de goederen na een defect is gevonden;

    (vii) indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gederfde inkomsten, schade aan derden, schade aan producten die worden gebruikt om de goederen te verwerken, of eventuele gevolgschade veroorzaakt door deze producten;

    (viii) schade veroorzaakt door de onjuiste opslag of bewaring van de goederen, inclusief maar niet beperkt tot opslag in vochtige, niet- geschikte omstandigheden, opslag die niet waterpas is zodat de goederen kunnen gaan verzakken, enz.;

    (ix) schade veroorzaakt door overmacht of verandering van omstandigheden in overeenstemming met de bepalingen van artikel 13.

12.5. De aansprakelijkheid van INNO-PLAST NV is in elk geval beperkt tot de vervanging, herstelling of volgende levering van ontbrekende of gebrekkige goederen, met uitzondering van enige schadevergoeding, met uitzondering van schadevergoeding veroorzaakt door de zware fout of bedrog in hoofde van INNO-PLAST NV. In zulk geval is de schadevergoeding beperkt tot de factuurwaarde van de gebrekkige goederen en er kan nooit schadevergoeding worden gevorderd voor indirecte of gevolgschade.

13. Overmacht & Verandering van omstandigheden

13.1. INNO-PLAST NV is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden, indien deze onder meer veroorzaakt zijn door staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, een pandemie en de gevolgen daarvan, ongevallen, gebreken, tekorten bij of niet-leveringen door de leveranciers van INNO-PLAST NV, beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import- of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van deze voorwaarden, of om het even welke omstandigheid die ontoerekenbaar is aan INNO-PLAST NV. Gevallen van overmacht geven INNO-PLAST NV het recht om:

(i) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten,

(ii) de overeenkomst te beëindigen door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat INNO-PLAST NV aansprakelijk is voor eventuele schade. Een situatie van overmacht kan geen aanleiding geven tot annulering van de bestelling door de klant.

13.2. Een partij is bij overeenkomst gehouden haar contractuele verplichtingen na te komen, zelfs indien gebeurtenissen de nakoming zwaarder hebben gemaakt dan bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs kon worden voorzien.

Niettegenstaande paragraaf 1 van deze clausule zijn de partijen, wanneer een partij bij een overeenkomst aantoont dat: a) de verdere nakoming van haar contractuele verplichtingen buitensporig bezwarend is geworden ten gevolge van een gebeurtenis buiten haar redelijke controle waarmee zij bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening kon houden, en dat b) zij de gebeurtenis of de gevolgen ervan redelijkerwijs niet had kunnen voorkomen of ondervangen, verplicht om binnen een redelijke termijn na de inroeping van deze clausule te onderhandelen over alternatieve contractvoorwaarden waarmee de gevolgen van de gebeurtenis redelijkerwijs kunnen worden ondervangen.

Wanneer paragraaf 2 van deze clausule van toepassing is, maar de partijen er niet in geslaagd zijn alternatieve contractuele voorwaarden overeen te komen zoals bepaald in dat lid, is de partij die zich op deze clausule beroept, gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, maar kan zij geen aanpassing door de rechter of arbiter vragen zonder instemming van de andere partij.

Wanneer paragraaf 2 van deze clausule van toepassing is, maar de partijen er niet in geslaagd zijn alternatieve contractuele bedingen overeen te komen zoals bepaald in dat punt, heeft elke partij het recht de rechter of de arbiter te verzoeken de overeenkomst aan te passen teneinde het evenwicht ervan te herstellen, of de overeenkomst te beëindigen, naar gelang van het geval.

14. Saldering

14.1. Overeenkomstig de bepalingen van de wet op de financiële zekerheden van 15 december 2004, zullen INNO-PLAST NV en de klant automatisch en van rechtswege onderling alles wat te verrekenen is van bestaande en toekomstige schulden uitklaren.

14.2. In de lopende relatie tussen INNO-PLAST NV en de klant betekent dit dat alleen het saldo van de grootste schuld overblijft na de bovengenoemde automatische compensatie. Deze schuldverrekening zal in ieder geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de andere gelijktijdige schuldeisers, die zich derhalve niet zullen kunnen verzetten tegen de door de partijen.

15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1. INNO-PLAST NV behoudt de eigendomsrechten, het auteursrecht en alle intellectuele rechten op onder meer de matrijzen, modellen, monsters, prototypes, documenten, sjablonen, ontwerpen, technische specificaties, berekeningen, plannen, tekeningen, schetsen, foto's, etc. die zij hebben geproduceerd, ongeacht of de klant een enige invloed heeft gehad op de vervaardiging ervan.

15.2. De klant garandeert dat de door hem verstrekte gegevens geen inbreuk vormen op de intellectuele eigendomsrechten van derden en de klant vrijwaart INNO-PLAST NV voor alle aanspraken van derden in deze context.

15.3. Zolang ze niet openbaar toegankelijk zijn gemaakt door INNO-PLAST NV, moeten deze gegevens worden behandeld als vertrouwelijk, en mogen deze niet worden gekopieerd, gebruikt worden voor andere doeleinden dan die waarvoor het is bedoeld of getoond worden aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van INNO-PLAST NV.

16. Preventie van nagemaakte onderdelen

16.1. Om het gebruik van namaakonderdelen te voorkomen: INNO-PLAST NV raadt haar klanten enkel aan om INNO-PLAST NV te kopen producten rechtstreeks van INNO-PLAST NV of van officiële INNO-PLAST NV distributeurs en om aankopen te vermijden van INNO-PLAST NV producten bij onafhankelijke of onbevoegde leveranciers.

17. Vertrouwelijkheid

17.1. De partijen verbinden zich ertoe de bij de uitvoering van de overeenkomst verkregen informatie vertrouwelijk te behandelen en te beschermen tegen toegang door onbevoegden. Openbaarmaking tegen de uitdrukkelijke of veronderstelde wil van een partij is alleen toegestaan in geval van wettelijke verplichtingen van de respectieve andere partij tegenover autoriteiten, overheidsinstanties of externe auditors of met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. De klant verbindt zich ertoe de relevante regelgeving inzake gegevensbescherming na te leven.

17.2. De in de leden 3 en 4 van dit artikel 17 gebruikte term Vertrouwelijke informatie betekent alle zakelijke en technische informatie, ongeacht of deze schriftelijk, mondeling of in enige andere vorm, tastbaar of ontastbaar is bekendgemaakt, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

    - Informatie betreffende uitvindingen, ontdekkingen, concepten, ideeën, technieken, processen, ontwerpen, specificaties, tekeningen, schema's, modellen, monsters, stroomschema's, computerprogramma's, algoritmen, gegevens, financiën en plannen, klantenlijsten, bedrijfsplannen, contracten, marketingplannen, productieplannen, distributieplannen, systeemimplementatieplannen, bedrijfsconcepten, leveranciersinformatie, bedrijfsprocedures en bedrijfsvoering en alle materialen die daarmee verband houden;

    - Deze algemene voorwaarden, alsook de overeenkomst zelf;

    - Alle knowhow en intellectuele eigendom;

    - Al het niet-gepubliceerde materiaal waarop auteursrechten rusten;

    - Alle gebruik, variatie, toepassing, beperking tot de praktijk, discussie en alle andere communicatie die van de relevante technologie is afgeleid;

    - alle informatie die van INNO-PLAST NV aan de klant wordt overgedragen en als vertrouwelijke informatie wordt aangemerkt.

17.3. Niettegenstaande de andere bepalingen van de overeenkomst erkent elke partij dat de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij een uniek karakter heeft en andere eigendomswaarde heeft voor de eigenaar ervan, zodat indien de klant haar verplichtingen niet nakomt, INNO-PLAST NV onherstelbare schade zal lijden. Elke partij beschermt de Vertrouwelijke Informatie van de ander tegen ongeoorloofde verspreiding en gebruik met dezelfde mate van zorg die elk van deze Partijen gebruikt om haar eigen soortgelijke informatie te beschermen, en ten minste met een redelijke mate van zorg. Geen van beide partijen zal de Vertrouwelijke Informatie van de ander gebruiken of openbaar maken, behalve zoals bedoeld in de Overeenkomst. De partijen komen voorts overeen de toegang tot de door een andere partij aan hen verstrekte knowhow te beperken tot alleen die personen die deze vertrouwelijke informatie moeten kennen als gevolg van hun betrokkenheid bij het project in het kader van de overeenkomst, en deze personen alleen toe te staan de knowhow te gebruiken zolang zij in het kader van de overeenkomst rechtstreeks aan het project werken.

17.4. De uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende geheimhoudingsverplichtingen gelden voor de volledige looptijd van de overeenkomst en blijven ook na beëindiging ervan gelden.

18. Eigendomsvoorbehoud

18.1. De door INNO-PLAST NV geleverde goederen blijven eigendom van INNO-PLAST NV tot de volledige betaling van het verschuldigde bedrag (hoofdsom, interesten en kosten) door de klant, zelfs na verwerking, mengen en inbouwen.

18.2. Indien de klant goederen doorverkoopt die eigendom zijn van INNO-PLAST NV, zelfs na de verwerking, vermenging of incorporatie, zal hij alle vorderingen die voortvloeien uit deze doorverkoop onmiddellijk overdragen aan INNO-PLAST NV. Als vergoeding voor de beëindiging van de eigendomsrechten en als waarborg voor INNO-PLAST NV ten belope van de waarde van de goederen waarop deze eigendomsrechten van toepassing zijn, betaalt de klant aan INNO-PLAST NV het bedrag dat hij ontvangt voor goederen waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is. Enige voorschotten die werden gedaan, worden door INNO-PLAST NV ingehouden als vergoeding voor eventuele verliezen bij wederverkoop.

18.3. De verwerking van de goederen door de klant leidt niet tot de eigendomsoverdracht. Wanneer door de goederen in andere producten op te nemen, wordt INNO-PLAST NV mede-eigenaar van het nieuwe product tot de waarde van de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, zolang de prijs niet volledig betaald.

18.4. De verschillende transacties/overeenkomsten tussen partijen worden geacht deel uit te maken van één economische eenheid, en INNO-PLAST NV behouden steeds de eigendom van goederen die in het bezit zijn van de klant op dat moment zolang de klant een openstaande schuld heeft bij INNO-PLAST NV .

18.5. Tussen partijen wordt tevens overeengekomen dat, zolang de klant over een openstaande schuld aan INNO-PLAST NV , zal deze laatste steeds een pandrecht hebben op die goederen van de klant die op dat moment in het bezit zijn van INNO-PLAST NV .

18.6. Voormeld eigendomsvoorbehoud heeft geen invloed op de inrichting van het risico doorgifte overeenkomstig artikel 8.1.

19. Verwerking van persoonsgegevens

19.1. De klant geeft INNO-PLAST NV de toestemming om de persoonsgegevens verstrekt door de klant in een geautomatiseerde database op te nemen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor informatiedoeleinden en voor het voeren van promotiecampagnes in verband met de goederen aangeboden door INNO-PLAST NV binnen de context van de contractuele relatie tussen INNO-PLAST NV en de klant.

19.2. De klant kan ten allen tijde vragen om zijn gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of zijn gegevens te verwijderen uit het databestand. Als de klant geen commerciële informatie wenst te ontvangen van INNO-PLAST NV, dient de klant INNO-PLAST NV hiervan op de hoogte te stellen.

19.3. INNO-PLAST NV verwijst de klant naar haar privacyverklaring die te raadplegen is op de website https://www.innoplast.be/nl/privacy en waar de rechten en plichten m.b.t. de verwerking van de persoonsgegevens zijn opgenomen. Hierbij bevestigt de klant dat hij kennis heeft genomen van dit document en het aanvaardt.

20. Geen afstand van rechten

20.1. De (herhaalde) niet-handhaving van enig recht door INNO-PLAST NV kan enkel als tolerantie worden beschouwd aan een specifieke voorwaarde, en zal niet leiden tot enig afstand van rechten

21. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

21.1. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing op de overeenkomst en op haar algemene voorwaarden. Alle geschillen die ontstaan in verband met of naar aanleiding van de overeenkomst(en) en/of haar algemene voorwaarden, zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.